03754241  โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammatical Structure)

03754241  โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (English Grammatical Structure)          3(3-0-6)

ส่วนประกอบหลักของประโยคภาษาอังกฤษ ประเภทของคํา ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษและชนิดของประโยค หน้าที่ของ คํา วลี อนุประโยค และประโยค

Principal elements of English sentences. Parts of speech. English syntax and sentence types. Functions of words, phrases, clauses and sentences.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย