01355102  ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (English for University Life) 

01355102  ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย (English for University Life)                         3(3-0-6)

                                           วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355101 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

       การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทเชิงวิชาการ โดยเน้นทักษะที่จำเป็นในการเรียน การอภิปรายและการนำเสนอ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

       Use of English in academic contexts with a focus on study skills, discussion and presentation. Encouraging independent learning and collaborative work.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย