01355103  ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน (English for Job Opportunities)

01355103  ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน (English for Job Opportunities)           3(3-0-6)

                                    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355102 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

       การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน ทักษะการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานในบริบทของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ความเข้าใจจริยธรรมและมารยาทในการทำงาน

       Use of English for job opportunities. Communication skills in multicultural contexts. Understanding of workplace ethics and etiquettes.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย