01387103  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา   

01387103  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับพุทธศาสนา   (Philosophy of Sufficiency Economy and Buddhism)                                              3(3-0-6)

                                                         ลักษณะทั่วไปของพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 คำสอนในพุทธศาสนา
กับเศรษฐกิจพอเพียง ความสัมพันธ์ระหว่างคำสอนในพุทธศาสนากับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตและสังคม เศรษฐกิจพอเพียงในกระแสโลกาภิวัตน์

General characteristics of Buddhism and philosophy of sufficiency economy.  Sufficiency economy according to His Majesty King Rama IX’s initiation. Teachings in Buddhism concerned with sufficiency economy. Relationship between Buddhist teachings and the King’s Philosophy of Sufficiency Economy. Applying sufficiency economy in life and society.  Sufficiency economy in globalization.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย