03751111  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment) 

03751111  มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (Man and Environment)                                      3(3-0-6)

แนวคิดทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หลักการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วิธีการปรับตัวและการใช้ประโยชน์ จากสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์

ผลกระทบของกิจกรรมมนุษย์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ปัญหาและสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน มลพิษสิ่งแวดล้อม รวมทั้งนโยบายการควบคุมการป้องกัน และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

Ecological and environmental concepts, relations between man and natural resources and environment, principles of natural and environmental conservation, ways of adaptation and utilization of environment for human

living, effects of human activities to environmental, social and economical conditions, present environmental problems and situations, environmental pollution, including controlling policy, prevention,

and solution of environmental problems.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย