02999147  ไทยในพลวัตอาเซียน (The Thai in ASEAN Dynamics)

02999147  ไทยในพลวัตอาเซียน (The Thai in ASEAN Dynamics)                             3(3-0-6)

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) บริบทของกลุ่มประเทศสมาชิกในประชาคมอาเซียน การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบด้านสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง การศึกษา ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน บทบาทของประเทศไทยกับการเป็นประชาคมอาเซียน ปัญหาและแนวโน้มที่เกิดขึ้น

Basic knowledge of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Contexts of ASEAN country members. Changes and impacts on society, culture, economic, politics, government, education, natural resources and environment of Thailand in ASEAN community. Preparation of Thailand toward ASEAN community.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย