01175128 รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Rugby Football for Health)  

01175128  รักบี้ฟุตบอลเพื่อสุขภาพ (Rugby Football for Health)                 1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬารักบี้ฟุตบอล ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬารักบี้ฟุตบอล การประยุกต์กีฬารักบี้ฟุตบอลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with rugby football sport. Fundamental rugby football skills and knowledge. Applying rugby football sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย