01177141  การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition)

01177141  การแสวงหาความรู้ (Knowledge Acquisition)                                       3(3-0-6)

ความสำคัญและความจำเป็นของความรู้ในโลกยุคใหม่ วิวัฒนาการของการแสวงหาความรู้ในแต่ละยุคสมัย การแสวงหาความรู้ด้วยวิธีการสืบเสาะ การเรียนรู้ตามอัธยาศัย
และกระบวนการวิจัยเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายที่กำหนด การพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการแสวงหาความรู้ การนำแนวคิดการแสวงหาความรู้ไปใช้เพื่อวางแผนการเป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในอนาคต

                           Importance and necessity of knowledge in the modern world. Evolution of knowledge acquisition in each age. Knowledge acquisition by the inquiry method, informal learning,
and research process towards the goal. Development of skills needed for knowledge acquisition. Concept of knowledge acquisition used in planning for potential entrepreneurs in the future.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย