01200101  การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)

01200101  การคิดเชิงนวัตกรรม (Innovative Thinking)                                          3(3-0-6)

การคิดเชิงออกแบบ การหยั่งรู้ความต้องการ การระบุปัญหาที่แท้จริง และการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การทำต้นแบบและทดสอบต้นแบบ การพัฒนานวัตกรรม เครื่องมือความคิด
ความผิดพลาดที่ทำให้เกิดนวัตกรรมเชิงสร้างสรรค์ จริยธรรมของนวัตกร โครงงานเชิงนวัตกรรม

Design thinking: empathizing, defining, and creative solving problems. Prototyping and testing. Innovation development. Thinking tools. Creative failure. Ethics of innovators. Innovative project.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย