01358101  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I (Elementary Japanese I)

01358101  ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I (Elementary Japanese I)                                      3(3-0-6)

อักษรฮิระงะนะ คะตะคะนะ และคันจิ หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ฟัง พูด อ่านและเขียนประโยคพื้นฐาน ศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

Hiragana, Katakana, and Kanji writing systems. Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing at the fundamental sentence level. Vocabulary and expressions common in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย