01999034 ศิลปวิจักษณ์ (Art Perception) 

01999034 ศิลปวิจักษณ์ (Art Perception)                                                          3(3-0-6)

การรับรู้เกี่ยวกับแนวคิด ความงาม หน้าที่ การแสดงออก และคุณค่าของศิลปะในชีวิตประจำวัน

Perception of concept, beauty, function, expression and value of art in everyday life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย