01420201  อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry)

01420201  อัญมณีและเครื่องประดับ (Gems and Jewelry)                                       3(3-0-6)

การกำเนิดและการแบ่งประเภทของอัญมณี สมบัติของอัญมณี ลักษณะเฉพาะของอัญมณีธรรมชาติ อัญมณีสังเคราะห์ อัญมณีเลียนแบบ อัญมณีตกแต่ง และอัญมณีอินทรีย์ การทดสอบเบื้องต้นสำหรับอัญมณี และอุปกรณ์การทดสอบ การประเมินคุณภาพและการประเมินราคาพลอยสีและเพชร ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเครื่องประดับ ขั้นตอนการผลิต การประเมินคุณภาพและการประเมินราคาเครื่องประดับ การค้าพลอยและเครื่องประดับ

Origins and classification of gemstones; properties of gemstones; characteristics of natural, synthetic, imitation, treated and organic gemstones, basic testing of gemstones and instruments; grading and appraising of colored gemstones and diamond; general knowledge of jewelry; process of production; jewelry grading and appraising; gemstone and jewelry trading.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย