01418105  ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล  (Digital Creative Arts)

01418105  ศิลปะสร้างสรรค์ดิจิทัล  (Digital Creative Arts)                                        3(2-2-5)

 เทคโนโลยีสื่อประสม หลักการถ่ายรูปดิจิทัล การจัดอุปกรณ์สำหรับการบรอดคาสต์ อักษรศิลป์ การวาดและการแก้ไขตกแต่งภาพ เสียงและดนตรีดิจิทัล หลักการสร้างและปรับแต่งวิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว รูปสามมิติและความเป็นจริงเสริม

งานศิลปะดิจิทัล ด้านเอ็ดดูเทนเมนท์ เนื้อหาดิจิทัล รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ ลิขสิทธิ์และสัญญาอนุญาต

 Multimedia technology. Digital photography principle. Equipment setting for broadcasts. Word art. Digital image creation and editing. Digital sound and music. Video creation and editing.

Animation. 3D images and augmented reality. Digital arts in edutainment. Digital content. Media and information literacy. Copyrights and licenses.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย