01175134  โปโลน้ำ (Water Polo)

01175134  โปโลน้ำ (Water Polo)                 1(0-2-1)

ประวัติความเป็นมา เทคนิคและทักษะเบื้องต้นของโปโลน้ำ การส่ง การรับและการเลี้ยงลูกโปโล การยิงประตู การเป็นผู้รักษาประตู กลวิธีการเล่นเป็นทีม การรักษาอุปกรณ์ ความปลอดภัยในการเล่น กติกาการแข่งขัน

History, basic skills and techniques in water-polo, passing, receiving, dribbling, shooting and how to be the goalkeepers, strategies in team playing and how to be saved while playing in the water, regular and rules.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย