01175159  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยคาราเต้ (Martial Arts with Karate)

01175159  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยคาราเต้ (Martial Arts with Karate)               1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยคาราเต้ ทักษะและความรู้พื้นฐานคาราเต้ การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยคาราเต้ไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefits of karate martial art. Fundamental karate skills and knowledge. Applying karate martial art to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย