01175161  ฝึกสมองด้วยการเล่นบริดจ์ (Brain Training with Playing Bridge)   

01175161  ฝึกสมองด้วยการเล่นบริดจ์ (Brain Training with Playing Bridge)                 1(0-2-1)

การพัฒนาสมองด้วยกิจกรรมการเล่นบริดจ์ ความรู้พื้นฐานการเล่นบริดจ์ การประยุกต์กิจกรรมบริดจ์ไปสู่การออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสมอง
และส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Developing brain with bridge activity. Fundamental bridge player. Applying bridge activity for brain development with exercise lifestyle and promote health in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย