02714101  การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)

02714101  การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving)      3(3-0-6)      

กระบวนการคิด การคิดเชิงเหตุผล วิธีการคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในวิชาชีพของบุคคลในศตวรรษที่ 21

Process of thinking, logical thinking, method of critical and creative thinking. Creative problem solving, creativity and innovation in 21st century professional.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย