01362102  ภาษาจีน II (Chinese II)  

01362102  ภาษาจีน II (Chinese II)                                                                   3(3-0-6)

                                                         วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน: 01362101

หลักไวยากรณ์และรูปประโยคขั้นพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน ศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

Grammar and basic sentence patterns at a higher level. Listening, speaking, reading and writing. Vocabulary and expressions in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย