04837111  กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี (Sports for Well-being)  

04837111  กีฬาเพื่อสุขภาพที่ดี (Sports for Well-being)                                          2(1-2-3)

การประเมินสมรรถภาพทางกาย การเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย สัดส่วนร่างกายและการควบคุมน้ำหนัก การป้องกันและการปฐมพยาบาลการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การปฏิบัติตนสำหรับออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพ การประยุกต์ความรู้วิทยาศาสตร์การกีฬาเบื้องต้น

Physical fitness assessment. Enhancing physical fitness. Body composition and weight control. Prevention and first aid. Exercise practice for health. Basic sports science application.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย