02717011  ตนและการพัฒนาตน (Self and Self Development)

02717011  ตนและการพัฒนาตน (Self and Self Development)                               3(3-0-6)

ทฤษฎีความเป็นตัวตน ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคม บทบาททางสังคมและสถานภาพของตนเองและผู้อื่น มนุษยสัมพันธ์ จริยธรรม การทำงานเป็นทีม
การจัดการความขัดแย้งและการพัฒนาตน

Theories of self, social interaction, adaptation to rapid change in society. Social roles and status of ourselves and others. Human relation, ethics, teamwork, conflict management and
self development.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย