02032304  เกษตรเพื่อโลกสีเขียว (Agriculture for Green Earth) 

02032304  เกษตรเพื่อโลกสีเขียว (Agriculture for Green Earth)                               2(2-0-4)

สถานการณ์และผลกระทบทางการเกษตรต่อสังคม แนวคิด ความหมายและหลักการของเกษตรสีเขียว ลักษณะและรูปแบบการผลิตของเกษตรสีเขียว
ความสำคัญ และประโยชน์ของเกษตรสีเขียว ผลิตภัณฑ์และตลาดสินค้าเกษตรสีเขียว และห่วงโซ่คุณค่าสีเขียวในสังคม

Agricultural situations and impacts on society. Concepts, definition, and principles of green agriculture. Characteristics and patterns of green agriculture production. Importance and advantages of green agriculture. Green agricultural products and markets, and green value chain in society.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย