01175115 ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงปืน (Meditation with Shooting Activity)

01175115       ฝึกสมาธิด้วยกิจกรรมยิงปืน (Meditation with Shooting Activity)      1(0-2-1)

การพัฒนาสมาธิด้วยกิจกรรมยิงปืน ทักษะและความรู้พื้นฐานการยิงปืนการประยุกต์กิจกรรมยิงปืนเพื่อพัฒนาสมาธิไปสู่วิถีชีวิตการออกกำลังกายและ
การส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Meditation development with shooting activity. Fundamentals shooting skills and knowledge. Applying shooting activity to improve meditation into exercise lifestyle and promote health in daily lives.