01175142 การเต้นรำพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ (Folk Dance for Health)

01175142 การเต้นรำพื้นเมืองเพื่อสุขภาพ (Folk Dance for Health)                1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของการเต้นรำพื้นเมือง พื้นฐานในการเต้นรำ การเต้นรำพื้นเมืองในหลากหลายรูปแบบ การกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกาย การประยุกต์การเต้นรำพื้นเมือง เพื่อการออกกำลังกาย

Values and benefits of folk dance. Basic movements in dance. Folk dance in various styles. Exercise prescription. Applying folk dance for exercise.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย