01175143 การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)

01175143 การเต้นลีลาศเพื่อสุขภาพ (Social Dance for Health)                 1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของการเต้นลีลาศ การเคลื่อนไหวพื้นฐานสำหรับการเต้นลีลาศ การเต้นลีลาศแบบมาตรฐานและลาตินอเมริกัน  การกำหนดกิจกรรมการ
ออกกำลังกาย การประยุกต์การเต้นลีลาศเพื่อการออกกำลังกาย

Values and benefits of social dance. Basic movements in dance. Standard ballroom dancing and Latin American ballroom dancing. Exercise prescription. Applying social dance for exercise.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย