01009102  มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ     (Humans and Natural Resources)

01009102  มนุษย์และทรัพยากรธรรมชาติ       (Humans and Natural Resources)                                           3(3-0-6) 

           ความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติกับการดำรงชีวิตมนุษย์ ประเภทของทรัพยากร สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ผลกระทบของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติต่อการดำรงชีวิต
แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อประโยชน์สูงสุดโดยไม่เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม

    Importance of natural resources to human sustenance. Types of natural resources. Global climate change situation. Impact of natural resources usage on living. Guidelines of natural resources conservation for maximum benefit without any negative impact on the environment

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย