01355106   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย์   (Communicative English in Medicine) 

01355106   การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย์   (Communicative English in Medicine)                3(3-0-6)

                    วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355105

                      ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด เขียนและความสามารถในการสื่อสารในบริบททางวิชาการทางการแพทย์และบริบทอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                          Development of English listening, speaking, reading, and writing skills in medical academics and other related contexts.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย