01355107  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็น (Essential English Writing Skills) 

01355107  ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็น (Essential English Writing Skills)            3(3-0-6)

                                  วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

                      การเขียนความเรียงโดยใช้ไวยากรณ์ โครงสร้างของย่อหน้าและคำศัพท์ที่เหมาะสม

         Writing English texts using appropriate grammar, paragraph organization and vocabulary.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย