01355108  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง   (English and Culture through Songs)

01355108  ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง   (English and Culture through Songs)                         3(3-0-6)

                 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ โดยเน้นการใช้เพลงภาษาอังกฤษเป็นสื่อช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างทักษะในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม การนำไวยกรณ์
คำศัพท์ สำนวนและการออกเสียงที่ถูกต้องจากบทเพลงไปใช้ได้อย่างเหมาะสมในชีวิตประจำวัน เพื่อให้สามารถสื่อสารความหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Practice in English listening and speaking skills by focusing on English songs as means of enhancing awareness of cultural variation and developing intercultural communication skills.
Application of grammar, vocabulary, idioms and correct pronunciation in everyday life for conveying meaning effectively.    

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย