01175126  ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health) 

01175126  ตะกร้อเพื่อสุขภาพ (Takraw for Health)                1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาตะกร้อ ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาตะกร้อการประยุกต์กีฬาตะกร้อไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with Takraw sport. Fundamental Takraw skills and knowledge. Applying Takraw sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย