01175125  ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ (Softball for Health) 

01175125  ซอฟท์บอลเพื่อสุขภาพ (Softball for Health)                1(0-2-1)

การออกกำลังกายด้วยกีฬาซอฟท์บอล ทักษะและความรู้พื้นฐานกีฬาซอฟท์บอล การประยุกต์กีฬาซอฟท์บอลไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Exercise with softball sport. Fundamental softball skills and knowledge. Applying softball sport to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย