01355206  ภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic English)

01355206  ภาษาอังกฤษวิชาการ (Academic English)                                            3(3-0-6)

                                                 วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

           ฝึกฝนทักษะการอ่านเพื่อให้นิสิตได้คุ้นเคยกับศัพท์ในตำราเรียน วารสาร และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ

Practicing reading skill in order to familiarize the students with technical terms found in technical textbooks of various fields, periodicals and other printed matter.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย