03754221  การออกเสียงภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic English Pronunciation) 

03754221  การออกเสียงภาษาอังกฤษพื้นฐาน (Basic English Pronunciation)                 3(3-0-6)

หลักการออกเสียงขั้นพื้นฐานทั้งเสียงสระและพยัญชนะในภาษาอังกฤษ สัญลักษณ์ทางสัทศาสตร์และการถอดเสียงภาษาอังกฤษเบื้องต้น การฝึกออกเสียงเบื้องต้นในภาษาอังกฤษทั้งในแบบอเมริกันและแบบอังกฤษ

Basic of pronunciation of English vowels and consonants. Basic English phonetic symbols and transcription including pronunciation. Practices in American and British English.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย