02724011  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)

02724011  การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication)                    3(3-0-6)

       ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับวัฒนธรรม มิติทางวัฒนธรรม ปัจจัยทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสาร การสื่อสารด้วยอวัจนภาษา การสื่อสารที่เหมาะสมกับกลุ่มสังคม

Relationship between communication and culture, cultural dimensions, cultural factors which influence communications, non-verbal communication,

appropriate communication for social groups.