01356102  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II (Elementary French II)

01356102  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II (Elementary French II)                                     3(3-0-6)

                                             วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01356101                                                                                                                            

หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคพื้นฐานในระดับที่สูงขึ้น ศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวันเพื่อการสื่อสาร

Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing elementary sentences at a higher level. Vocabulary and expressions in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย