01356101  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I (Elementary French I) 

01356101  ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I (Elementary French I)                                      3(3-0-6)

หลักไวยากรณ์เบื้องต้น ฟัง พูด อ่าน และเขียนประโยคพื้นฐาน ศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

Basic grammar. Listening, speaking, reading and writing elementary sentences. Vocabulary and expressions in daily life.