01355303  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Employment) 

01355303  ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน (English for Employment)                         3(3-0-6)

                                         วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

ฝึกฟัง พูดและเขียนภาษาที่ใช้ในการสมัครงานอาชีพต่าง ๆ เทคนิคการพูดโต้ตอบในการสอบสัมภาษณ์และการเขียนใบสมัครงาน

ตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านความรู้และทักษะที่จำเป็นในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมในที่ทำงาน

         Listening, speaking, and writing based on the components of language necessary for job application for various careers and professions including strategies and techniques for job interviews and the completion of application forms. Providing students with knowledge and skills required for intercultural communication at workplaces.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย