03751112 สังคมและการเมือง (Social and Politics)   

03751112 สังคมและการเมือง (Social and Politics)                                               3(3-0-6)

แนวคิดและทฤษฎีทางสังคม การเมืองและวัฒนธรรม กำเนิดสังคมและรัฐ โครงสร้างและองค์ประกอบสังคม สถาบันทางสังคมและการเมือง กลุ่มทางสังคมและระบบทางการเมือง อุดมการณ์และลัทธิการเมือง พรรคการเมืองและระบบราชการ

การมีส่วนร่วมทางการเมือง พัฒนาการทางการเมือง การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการเมือง และการบริหารประเทศในสมัยใหม่

Sociological concept and theory, politics and cultures, origins of society and state, social structure and components, social and political institutions, social group and political system, political ideology and doctrines,

political parties and governmental system, participation in politics, political development, social and political changes, and administration of modern country.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย