04101302  จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน (Volunteer Spirit for Community Development)

04101302  จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชน (Volunteer Spirit for Community Development)                 3(3-0-6)  

หลักการของจิตอาสา การศึกษาและวิเคราะห์จิตอาสาเพื่อพัฒนาชุมชนและความเข้าใจ การบริหารจัดการกลุ่มเพื่อทำกิจกรรมจิตอาสา การนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชน

Principles of volunteer spirit. Study and analytical of volunteer spirit for community and understanding. Teamwork management for volunteer spirit activities. Utilization in the development community.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย