01175155  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยยูโด (Martial Arts with Judo)  

01175155  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยยูโด (Martial Arts with Judo)                1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยยูโด ทักษะและความรู้พื้นฐานยูโด การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยยูโดไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefits of judo martial art. Fundamental judo skills and knowledge. Applying judo martial art to promote health with exercise lifestyle in daily lives.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย