01399101  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I (Communicative Vietnamese I)

01399101  ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I (Communicative Vietnamese I)                 3(3-0-6)

อักษรเวียดนาม  ระบบเสียงภาษาเวียดนาม โครงสร้างและหลักไวยากรณ์เบื้องต้น ทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนประโยคขั้นพื้นฐาน คำศัพท์และสำนวนที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

Vietnamese script. Vietnamese sound system. Elementary structure and grammar. Skills of listening, speaking, reading and writing basic sentence patterns.

Vocabulary and expressions in daily life.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย