01175144 รำไทยเพื่อสุขภาพ (Thai Classical Dance for Health)

01175144 รำไทยเพื่อสุขภาพ (Thai Classical Dance for Health)                 1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของการรำไทย ทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานของท่ารำ การรำวงมาตรฐาน การกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกาย
การประยุกต์รำไทยเพื่อการออกกำลังกาย

Values and benefits of Thai folk dance. Basic movement skills of Thai classical dancing. Exercise prescription. Applying  Thai folk dance for exercise.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย