01175151  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบไทย (Martial Arts with Thai sword) 

01175151  ศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบไทย (Martial Arts with Thai sword)                1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ด้วยดาบไทย ทักษะและความรู้พื้นฐานการเล่นดาบไทย การประยุกต์ศิลปะการป้องกันตัว
และการต่อสู้ด้วยดาบไทยไปสู่การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพในชีวิตประจำวัน

Values and benefits of Thai sword martial art. Fundamental Thai sword skills and knowledge. Applying Thai sword martial art to promote health with exercise lifestyle in daily live.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย