01362202  ภาษาจีน IV (Chinese IV)  

01362202  ภาษาจีน IV (Chinese IV)                                                                3(3-0-6)

                                                          วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01362201

หลักไวยากรณ์และรูปประโยคซับซ้อน การสนทนาโต้ตอบเรื่องทั่วไป

Grammar and complex sentence patterns. Conversation on general topics.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย