01999141  มนุษย์กับสังคม (Man and Society) 

01999141  มนุษย์กับสังคม (Man and Society)                                                    3(3-0-6)

พื้นฐานของมนุษย์โดยธรรมชาติ พฤติกรรม การตั้งถิ่นฐาน ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสังคมด้านวัฒนธรรม การจัดระเบียบสังคม และการขัดเกลาทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ภูมิหลังสังคมไทย

การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ปัญหาสังคมและแนวทางแก้ไข

Human nature, behavior, and settlement. The relationship of man, society and culture. Economic, political and legal aspects of social organization. Background of Thai society. Social change and social problems.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย