01355209  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ (Communicative English for Careers)

01355209  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ   (Communicative English for Careers)                          3(3-0-6)

          วิชาที่ต้องเรียนมาก่อน : 01355103 หรือกำหนดจากผลคะแนนสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษ

ศัพท์ สำนวนที่ใช้ในงานอาชีพโดยทั่วไป บันทึกข้อความ โฆษณา แบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Vocabulary and expressions used in many career areas. Memos, advertisements, and other career documents.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย