03654112  สมุนไพรไทยให้คุณ (Thai Herbs and Benefits)

03654112  สมุนไพรไทยให้คุณ (Thai Herbs and Benefits)                                       3(3-0-6)

ประเภทและลักษณะของสมุนไพรไทย ประโยชน์ของสมุนไพรไทยเพื่อการดูแลสุขภาพ ความงาม และ สุนทรียภาพ การอนุรักษ์สมุนไพรไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สรรพคุณของสมุนไพรไทย การปลูก การเก็บเกี่ยว
และการเก็บรักษาสมุนไพรการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรไทย และข้อควรระวังในการใช้สมุนไพร

Type and characteristics of Thai herbs. Benefits of Thai herbs for health care, beauty and aesthetics. Conservation of Thai herbs from local knowledge. Thai herb properties.
Planting, harvesting and storage of herbs. Thai herbs product development and awareness of using herbs.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย