04101201  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Life Style of Sufficiency Economy)

04101201  วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง (Life Style of Sufficiency Economy)                  3(3-0-6)

หลักคิด บทบาท และความสำคัญของเศรษฐกิจพอเพียง การประยุกต์เศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน และการบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพต่าง ๆ

Concept, role and importance of sufficiency economy. Applications of sufficiency economy in daily life and integration of sufficiency economy in various occupations.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย