04355181  กิจกรรมยามว่างเพื่อสุขภาพ (Leisure Activity for Health)

04355181  กิจกรรมยามว่างเพื่อสุขภาพ (Leisure Activity for Health)                         3(3-0-6)

หลักการทฤษฎีกิจกรรมยามว่าง การประกอบกิจกรรมและการออกกำลังกายเพื่อพัฒนาสุขภาพ สมรรถภาพกายและจิตใจ และการผ่อนคลายความเครียดจากภารกิจประจำวัน

Leisure activity theory; Engaging in activities and exercise to improve health, fitness and relieve stress from routine daily tasks.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย