01175131 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health) 

01175131 ว่ายน้ำเพื่อสุขภาพ (Swimming for Health)                1(0-2-1)

คุณค่าและประโยชน์ของการว่ายน้ำ ความปลอดภัยทางน้ำ ทักษะพื้นฐาน การว่ายน้ำ ท่าว่ายน้ำพื้นฐานสำหรับผู้เริ่มต้น การกำหนดกิจกรรมการออกกำลังกาย
การประยุกต์การว่ายน้ำเพื่อการออกกำลังกาย

Values and benefits of swimming. Water safety. Basic swimming skills. Swimming strokes for beginner. Exercise prescription. Applying swimming for exercise.

การขออนุมัติรายวิชาศึกษาทั่วไป จากทีประชุมสภามหาวิทยาลัย