คำอธิบายกลุ่มสาระ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กลุ่มสาระ คำอธิบาย
ภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication) การใช้ภาษาและการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะการพูด การฟัง การอ่าน การเขียน การนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลที่แตกต่างกัน สามารถรู้เท่าทันสื่อและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร การสืบค้นข้อมูล การรวบรวม และการวิเคราะห์ข้อมูล

โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระ จำนวนหน่วยกิต
กลุ่มสาระภาษากับการสื่อสาร (Language and Communication) ไม่น้อยกว่า…………….หน่วยกิต
วิชาภาษาไทย 3 ( – – )
วิชาภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา 9 ( – – )
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ ไม่น้อยกว่า… ( – – )
หมายเหตุ :  นิสิตระดับปริญญาตรี จะต้องเรียนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปครบทุกกลุ่มสาระ จำนวน 5 กลุ่มสาระ

จำนวนรายวิชาจำแนกตามกลุ่มสาระ ตามโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2564
กลุ่มสาระ จำนวนรายวิชา
ภาษากับการสื่อสาร 72
กลุ่มภาษาไทย 6
กลุ่มภาษาต่างประเทศ 59
กลุ่มสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์ 7

 

 ภาษาไทย  จำนวน 3 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01361101 การใช้ภาษาไทยเบื้องต้น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01361102 การเขียนภาษาไทยเชิงปฏิบัติ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01361103 การอ่านภาษาไทยเชิงวิจารณ์ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01999021 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
01999022 ภาษาไทยในบริบทวัฒนธรรม 3(3-0-6) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
02701011 การใช้ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ 1 ภาษา  จำนวน 9 หน่วยกิต
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01354101 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01354102 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01354103 ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355101 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355102 ภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355103 ภาษาอังกฤษเพื่อโอกาสในการทำงาน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355104 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355105 ภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตเตรียมแพทย์ II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355106 การสื่อสารภาษาอังกฤษทางการแพทย์ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355107 ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษที่จำเป็น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355108 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมจากเพลง 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355109 ทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษที่จำเป็น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355119 ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษที่จำเป็น 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355121 คำและการออกเสียงในภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355201 การอ่านและเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355202 การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355203 โครงสร้างภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355204 การนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355205 การอ่านภาษาอังกฤษด้านสื่อสารมวลชน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355206 ภาษาอังกฤษวิชาการ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355207 การเขียนโต้ตอบภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355208 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษผ่านเกม 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355209 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355303 ภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01355307 ทักษะรวมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01356101 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01356102 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01356103 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01356104 ภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01357101 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01357102 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01357103 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01357104 ภาษาเยอรมันเบื้องต้น IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01358101 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01358102 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01358103 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01358104 ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01362101 ภาษาจีน I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01362102 ภาษาจีน II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01362201 ภาษาจีน III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01362202 ภาษาจีน IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01362301 ภาษาจีน V 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01395101 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01395102 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01395103 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01395104 ภาษาเกาหลีเพื่อการสื่อสาร IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01395105 การอ่านและรายงานภาษาเกาหลี 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399101 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร I 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399102 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร II 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399103 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร III 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399104 ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร IV 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399105 การอ่านภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
01399106 การฟัง-พูดภาษาเวียดนาม 3(3-0-6) คณะมนุษยศาสตร์
02724011 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3(3-0-6) คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
03754221 การออกเสียงภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ
03754231 การอ่านภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ
03754241 โครงสร้างทางไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ
03754251 ารเขียนย่อหน้าภาษาอังกฤษ 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ
03754271 ภาษาอังกฤษเพื่องานอาชีพ 3(3-0-6) คณะวิทยาการจัดการ
วิชาสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์  ไม่น้อยกว่า……หน่วยกิต  เลือกจากรายวิชาดังต่อไปนี้
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต สังกัด
01371111 สื่อสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 1(1-0-2) คณะมนุษยศาสตร์
01418101 การใช้งานคอมพิวเตอร์ 1(0-2-1) คณะวิทยาศาสตร์
01418104 รู้ทันไอที 2(2-0-4) คณะวิทยาศาสตร์
01418106 ทักษะเทคโนโลยีดิจิทัล 3(2-2-5) คณะวิทยาศาสตร์
01999023  ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 2(1-2-4) วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์
03600013 เครื่องมือและทักษะทางคอมพิวเตอร์ที่จำเป็น 1(0-3-2) คณะวิศวกรรมศาสตร์